OWU Elitar Partner

Kup VIP

Kup Standard Plus

Kup Standard

Elitar Partner Rosja i Ukraina

 

Ubezpieczenie wymagane jest przez Ambasadę i Konsulaty Republiki Rosyjskiej do wyrobienia wizy (służbowej, prywatnej, turystycznej oraz innych) oraz przy przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej.

 

Wymagania co do ubezpieczenia:

- powinno obejmować wszystkie planowane dni pobytu podczas wyjazdu

- obowiązkowo należy podać pierwsze i drugie imię (jeśli jest w paszporcie)

 

Polisa generowana jest odrazu po uiszczeniu opłaty i przychodzi na podany w trakcie wypełniania danych email. Polisa jest jednocześnie w języku polski i rosyjskim.

 

 

Zakres ubezpieczenia niniejszej polisy obejmuje pokrycie kosztów leczenia i transportu, powstałych w wyniku zachorowania na Covid-19 (adnotacja widnieje na polisie).

 

Kup VIP

Kup Standard Plus

Kup Standard

Skontaktuj się z nami

 

tel. 570 700 077

belawizbp@gmail.com

ul. Sitnicka 77b

21-500 Biała Podlaska

11 września 2017

 

Regulamin korzystania z serwisu - Polisa/karta on-line

 

§ 1
Zakres

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zawierania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony www i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych.

 

§ 2
Definicje

 1. Serwis specjalny - całość serwerowego rozwiązania informatycznego współpracującego z istniejącym systemem Voyager.Polisa, udostępnianego za pośrednictwem publicznej sieci Internet, do którego dostęp będzie możliwy po stronie klienckiej za pomocą komputerowej przeglądarki internetowej;
 2. Strony transakcyjne - wybrane strony internetowe serwisu specjalnego, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczeniowych na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych;
 3. Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu internetowego;
 4. Ubezpieczający - osoba fizyczna lub prawna która zawarła umowę ubezpieczenia;
 5. Ubezpieczony - osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia;
 6. Polisa – dokument utworzony przy pomocy serwisu specjalnego, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki;
 7. Numer polisy - unikalny numer nadany automatycznie w serwisie specjalnym przez system Voyager.Polisa w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej;
 8. System rezerwacji Voyager - rozwiązanie informatyczne pozostające w wyłącznej dyspozycji Voyager.com i udostępniany w publicznej sieci Internet,
 9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - przepisy określające wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron umowy ubezpieczenia;
 10. Warunki serwisu - przepisy określające warunki na jakich udostępniono możliwość zawierania umów ubezpieczeniowych przez serwis specjalny w sieci Internet,
 11. Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu zakupu polisy.
 12. Ogólne Warunki Ubezpieczenia „OWU” - szczegółowe warunki ubezpieczenia określone przez Ubezpieczyciela dotyczące produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem serwisów specjalnych.

 

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia

 1. Użytkownik końcowy za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru rodzaju ubezpieczenia, zakres i sumę ubezpieczenia.
 2. Warunkiem dokonania zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika końcowego danych poszczególnych ubezpieczonych, wskazanie osób uposażonych a także akceptacja „OWU”, stosownego Regulaminu zawierania umów ubezpieczenia oraz niniejszego regulaminu.
 3. Ubezpieczenie zakupione w systemie online uznane jest za ważne w momencie otrzymania unikalnego numeru polisy nadanego przez system.
 4. Brak wygenerowanego numeru polisy, pomimo pobranych środków od klienta oznacza, że transakcja nie doszła do skutku. W takim przypadku klient winien skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem polisa@voyager.pl i przesłać potwierdzenie dokonania płatności.
 5. Zakup polisy następuje po wyliczeniu przez system składki za ubezpieczenie i naciśnięcie klawisza Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty znajdującego się na stronie transakcyjnej, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty poprzez jeden z oferowanych systemów płatności.
  1. Płatności kartą są obsługiwane przez serwery weryfikatorów zapewniające bezpieczną realizację transakcji. W momencie zakupu karta płatnicza o numerach podanych przez Użytkownika końcowego zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość należności za skalkulowaną przez system składkę za ubezpieczenie. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej rezerwacja nie zostanie potwierdzona.
  2. Aby dokonać płatności poprzez przelewy elektroniczne wymienionych w serwisie banków, należy posiadać konto odpowiednio we wskazanym banku a także kwotę stanowiącą równowartość należności za polisę. Rachunek zostaje obciążone natychmiast po dokonaniu zakupu polisy.
  3. Osoba zawierająca ubezpieczenie musi być osobą pełnoletnią. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie będzie nieważne i Ubezpieczyciel nie będzie ponosił z tytułu tak zawartego ubezpieczenia żadnej odpowiedzialności. Osoba ubezpieczająca musi posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 6. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 i 5 Użytkownik końcowy otrzymuje poprzez e-mail unikalny numer polisy będący podstawą do likwidacji szkód. Numer ten będzie znajdował się na potwierdzeniu wydruku polisy.
 7. Dokonanie zakupu polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem serwisu "polisa online" jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, stosownego Regulaminu zawierania umów ubezpieczenia oraz niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku zakupu kart może zostać doliczona opłata za wysyłkę kart na adres klienta.
 9. Zwrot składki za polisę przez właściciela serwisu specjalnego dokonywane jest na konto, z którego został dokonany zakup polisy.

 

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika końcowego jest Ubezpieczający. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi końcowemu jak i Ubezpieczonemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Użytkownik końcowy powinien skontaktować się poprzez e-mail na adres właściciela serwisu.
 3. Podanie przez Użytkownika końcowego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z Ubezpieczonym czy Zamawiającym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
 4. Voyager.com Sp. z o.o. zapewnia, iż zastosowane rozwiązania i środki techniczne zapewniają przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)

 

§ 5
Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik końcowy zobowiązany jest:
  1. korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,
  4. nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych,
  5. przy rezygnacji z zamówienia na zwrot polisy musi wyrazić zgodę Ubezpieczyciel.
 2. Użytkownik końcowy oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z właścicielem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem polisa@voyager.pl w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.
 4. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Użytkownik końcowy oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zabronionego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
Regulamin polisa